Projectes d'Enginyeria i Sol·licituds Xarxes Radioelèctriques

 • Sol·licituds de Llicències de Xarxes Radioelèctriques

Realització de projectes de noves xarxes de comunicació radiolèctriques (banda estreta, banda ampla, punt a punt, punt-multipunt,....) i tràmits de sol·licituds amb la Direcció General de Telecomunicacions i Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

 • Infraestructura Comuna de Telecomunicacions (ICT)

És el projecte tècnic que realitza l'enginyer de Telecomunicacions per les instal·lacions de telecomunicacions en edificis (Ràdio, TV, Telefonia, Cable,...).

Donada l'evolució de la tecnologia és necessària l'existència d'un projecte tècnic que contempli previsions futures de telecomunicacions a edificis, per així, garantir en un futur l'accés a aquests serveis a totes les persones.

TB-project realitza projectes d'ICT, direccions d'obra i certificacions de fi d'obra. La ICT consta dels següents apartats:

 • Redacció del projecte tècnic.
 • Visat del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació.
 • Tràmits administratius (Ministeri i Generalitat).
 • Direcció d'obra i certificació d'ICT

Tota obra que superi el nombre de 20 habitatges necessita d'una direcció d'obra i d'una certificació de fi d'obra per obtenir la cèdul·la d'habitabilitat.

La direcció d'obra garanteix l'execució de l'obra conforme al projecte.

La certificació final d'ICT consta de:

 • Mesures de comprovació dels paràmentres de la instal·lació.
 • Redacció del Certificat de final d'obra.
 • Visat del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació.
 • Tràmits administratius relacionats.

 

 • Projectes el·lèctrics i climàtics


Realització de projectes el·lèctrics i climàtics per la construcció, treballem junt amb una enginyeria que realitza projectes d'aquest tipus. També elaboració de projectes tècnics d'energia solar i instal·lació.

 • Aïllament i acondicionament acústic


TB-project realitza projectes d'aïllament acústic i acondicionament acústic a l'edificació, acondicionament de locals, llocs de treball,... un gran ventall de posibilitats per garantir uns correctes nivells de soroll.

Així mateix, realitzem mesures de soroll, per comprovar que els valors mesurats són dins els marges establerts a la normativa.

 • Llicències d'activitat